Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 19.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=24205. Verzija baze: 2014