Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Betula pendula Roth u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=24652. Verzija baze: 2014