Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Fritillaria meleagris L. u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 26.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=28042. Verzija baze: 2014