Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=29443. Verzija baze: 2014