Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Aromia moschata (Linnaeus, 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=873. Verzija baze: 2014