Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Neuroptera

Srpski naziv

mrežokrilci


Opis taksona

Mrežokrilci su dosta heterogena grupa insekata. Po mnogim autorima to je najprimitivnija grupa holometabolnih insekata, od koje su kasnije nastale druge grupe sa potpunim preobražajem. To su mali do veliki insekti, izduženog tela ne mnogo upadljivih boja. Usni aparat je za grickanje. Krila su duga opnasta, sa veoma bogatom nervaturom. I pored dobro razvijenih krila, mrežokrilci su slabi letači. Trbuh je izdužen cilindričan. Kao adulti se hrane drugim zglavkarima, a najčešće insektima. Obično su aktivni u suton i noću. Larve su predatori. Kada larva uhvati plen, probada ga šupljim gornjim vilicama i u žrtvu ubacuje stomačne sokove, a potom usisava svarenu hranu. Od žrtve obično ostaje samo egzoskelet. Na peskovitim terenim su najbrojniji predstavnici familije Myrmeleontidae od kojih je kod nas najpoznatija vrsta Myrmeleon formicarius – mravlji lav.
Autor: Irena Radulović