Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Siphonaptera

Srpski naziv

buve


Opis taksona

Vrlo sitni insekti, svega do 5mm veličine. Telo je bočno, jako spljošteno, čvrsto i ima bodlje na sebi. Redovno su sekundarno beskrilni. Usni aparat je podešen za sisanje i bodenje. Noge su snažne, adaptirane za skakanje, ali i hodanje. Ženka polaže loptasta jaja pojedinačno. Larva po završetku razvića gradi svilenkast kokon u kome hrizalidira. Buve se razvijaju sa potpunim preobražajem. Imaga su ektoparaziti ptica i sisara, hrane se njihovom krvlju, a mogu da dožive i do godinu dana u tom stadijumu, a da ne uzimaju hranu. Posle uzimanja krvnog obroka, imagu se razvijaju polni organi i dolazi do kopulacije. Ženke polažu jaja na raznim mestima, gde ima organske materije koja je u raspadanju ili pak na domaćina. Buve su uglavnom polifagne. Najpoznatije vrste koje napadaju čoveka su Pulex irritans L. , koja živi na psu, svinji, živini i koja je sinantropna i danas rasprostranjena u celom svetu. Najčešća vrsta buve koja se nalazi u stanovima ljudi je Ctenocephalides felis Bouche.
Autor: Lea Velaja