Takson

Taksonomska kategorija

phylum

Latinski naziv

Magnoliophyta

Srpski naziv

Kritosemenjače


Opis taksona

U klasičnoj botaničkoj sistematici u okviru odeljka semenjače (Spermatophyta) uvrstan je ovaj taksonomski tip pod imenom kritosemenjače ili skrivenosemenjače (stari pododeljak Angiospermae).
Razdeo (ili pododeljak) kritosemenjača čine dve klase, Monocotyledonae i Dicotyledonae. Ovu ujedno najraznovrsniju grupu kopnenih biljaka čine cvetnice, kojih broji između 250.000 i 400.000 na planeti, unutar nekih 415 porodica. Ove biljke predstavljaju dominantni vegetacioni pokrivač na kopnu. Tradicionalno razdvojene su u dve podgrupe, u klasu Magnoliopsida (ili Magnoliatae) i klasu Liliopsida (ili Liliatae). Prvu grupu često zovu i Dikotiledone biljke (skraćeno dikotile), dok Liliopside nazivamo Monokotiledonim biljkama (skraćeno monokotile). Ovi nazivi povlače poreklo iz posmatranja da dikote najčešće imaju 2 kotiledona (embrionalnih listova) u semenju, dok monokote najčešće samo 1. Dikotile daju najveći broj vrsta: otprilike 75% kritosemenjača su eudikote, grupa čiji predstavnici imaju zajedničko srodstvo i poreklo. Dikotile žive na raznovrsnim staništima, a većina njih su drvenaste vrste, sa razgranatim stablom. Za razliku monokote su najvećim delom zeljaste biljke – manje od 10% su drvenaste (uglavnom palme). U vrstama najbrojnije su sledeće familije: Asteraceae/Compositae (bela rada), Orchidaceae (kaćunak), Fabaceae/Leguminosae (pasulj), Rubiaceae (broć), Poaceae/Graminae (trave), Lamiaceae/Labiatae (nana), Euphorbiaceae (mlečika). Većina su eudikote osim Orchidaceae i Poaceae, koje su monokotile.
Autor: Jožef Dožai