Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Asterales

Srpski naziv

Složenocvetnice


Opis taksona

Ovaj red obuhvata jednogodišnje ili višegodiše zeljaste biljke ili su polužbunovi, ređe žbunovi, lijane ili niska drveća. Mlečne cevi su prisutne kod većine predstavnika. Listovi naizmenično raspoređeni, retko naspramni ili pršljenasti; prosti ili različito deljeni sa ili bez žlezdanih tačaka, bez ili retko sa zaliscima. Cvetovi retko pojedinačni, najčešće grupisani u različite tipove cvasti. Uglavnom petočlani, mogu biti aktinomorfni ili zigomorfni, jednopolni ili dvopolni. Čašični listići pri osnovi srasli, kod nekih predstavnika srasli sa pldonikom. Listići krunice međusobno srasli, nepreklopljeni. Nektarijarni disk prisutan kod većine. Prašnika je obično pet, naizmeničnih sa režnjevima krunice filamenti su slobodni ili kod nekih srasli, antere su pričvršćene pri osnovi, okrenute ka sredini cveta, tetrasporangijatne ili ponekad disporangijatne, otvaraju se uzdužno. Polenova zrna uglavnom troćelijska, tri-kolporatna. Tučak se satoji iz dve srasle karpele, žig je terminalno postavljen, plodnik podcvetan kod većine predstavnika, sa jednom komorom u kojoj je najčešće jedna jajna ćelija. Plodovi mogu biti različitih tipova, ali je najčešće to ahenija (cipsela). Seme sa pravim embrionom, endosperm dobro razvijen, retko nedostaje. Neki predstavnici produkuju iridoide. Bitan molekularni karakter predstavlja prisustvo iridoida, kao primitivne karakteristike. Red Asterales obuhvata 6 porodica: Goodeniaceae, Brunoniaceae, Menyanthaceae, Calyceraceae, Campanulaceae i Compositae (Asteraceae).
Autor: Goran Tmušić