Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Compositae

Srpski naziv

Glavočike


Opis taksona

(Sin. Asteraceae.) Jednogodišnje ili višegodišnje zeljaste biljke i polužbunovi, ređe žbunovi, lijane ili nisko drveće (do 30 metara i više), ponekad podsećaju i na sukulente. Halofite, epifite, močvarne i akvatične biljke. U floemu se nalazi sistem višečelijskih mlečnih cevi, koje sadrže mlečni sok bogat terpenima ili sistem šizogenih uljanih kanala. Sekundarno debljanje je dobro razvijeno, iako je većina zeljasta. Listovi su naizmenično raspoređeni, ređe naspramno i pršljenasto; prosti su ili raznoliko deljeni. Cvetovi u gustim racemoznim glavicama, sa 1 do puno sedećih cvetova na zajedničkoj cvetnoj osnovi. Glavice često prepokrivane involukrumom, koji se sastoji iz jedne ili više nizova brakteja. Ponekad su glavice grupisane u sekundarne cvasti sa sekundarnim involukrumom. Cvetna loža pretežno ispunjena, katkad šuplja ili skroz udubljena, ± koturasto proširena, valjkasta ili loptasta do kupasta, sa ili bez palja, koje su predstavljene kao čekinje ili kao ljuspe, retko prelaze u listiće involukruma. Glavice su homogamne ili heterogamne; u homogamnim cvetovi su dvopolni, dok su kod heterogamnih perfireni jezičasti cvetovi ženski, a središnji dvopolni ili funkcionalno muški. Čašica nikada u obliku listova – nedostaje ili postoji u vidu kožastog ruba, najčešće ostaje postfloralno i služi prilikom letenja zrelih plodova. Čašična cev, zajedno sa bazom krunice, je u potpunosti srasla sa plodnikom, dok su slobodni režnjevi preobraženi u papus. Krunica ili pravilna, cevasta, po obodu sa četiri do pet zubaca (podfam. Tubulifloreae DC.) ili zigomorfna sa kratkom cevi, a obod produžen u linearni jezičak (podfam. Ligulifloreae DC.), ovaj na vrhu sa 5 zubaca, retko sa 1 ili 2 režnja. Prašnika 5, srasli sa krunicom, naizmenično postavljeni u odnosu na režnjeve krunice; filamenti obično slobodni ili katkad srasli u cev. Antere, pri osnovi često strelaste ili sa nastavkom, sa dva okca, prema unutra se otvaraju, međusobno srasle u cev, koja opkoljava stubić. Polenova zrna troćelijska, tri-kolporatna. Tučak iz dve karpele, stubić terminalan, sa dva žiga (najčešće se razvajaju nakon cevi antera), sa kratkom cevastom ili diskoidnom nektarijom pri osnovi. Plodnik podcvetan, sa jednom komorom i jednom uspravnom jajnom ćelijom pri osnovi. Plod je suva ahenija (cipsela), često sa stalnim papusom, jako retko koštunica sa sočnim perikarpom. Seme sa pravim, uljanim embrijonom i veoma tankim, zakržljalim endospermom. Rezervna materija je inulin, bez iridoidnih jedinjenja.
Porodica glavočika obuhvata preko 20.000 vrsta, kosmopolitskog rasprostranjenja i široke lepeze vegetacijskih formi.
Autor: Goran TmušićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. (Planinski stolisnik, siparska hajdučica) -> Achillea ageratifolia (Sibth. & Sm.) Boiss. -> Achillea alexandri-regis Bornm. & Rudski (Kraljevska hajdučica, hajdučica kralja Aleksandra) -> Achillea asplenifolia Vent. (Slatinski stolisnik, slatinska hajdučka trava) -> Achillea baldaccii Degen (Baldačijev sporiš) -> Achillea canescens Form. (Sivkasti sporiš) -> Achillea chrysocoma Friv. -> Achillea clavennae L. (Kijačasta hajdučka trava, srebrnasta hajdučica) -> Achillea clusiana Tausch (Kluzijev sporiš) -> Achillea clypeolata Sibth. & Sm. (Žuta hajdučica, žuta mesečina) -> Achillea coarctata Poiret -> Achillea collina J. Becker ex Reichenb. (Brdski sporiš, brdski stolisnik) -> Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. (Južni sporiš) -> Achillea depressa Janka -> Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. -> Achillea fraasii Schultz Bip. -> Achillea grandifolia Friv. -> Achillea holosericea Sibth. & Sm. -> Achillea korabensis (Hiemerl) Micevski -> Achillea lingulata Waldst. & Kit. (Jezikolista hajdučka trava) -> Achillea millefolium L. (Hajdučica, stolist, stolisnik, sporiš, hajdučka trava) -> Achillea nobilis L. (Žućkasti sporiš) -> Achillea ochroleuca Ehrh. (Peščarski stolisnik, bledožuta hajdučka trava, Kitajbelov sporiš) -> Achillea pannonica Scheele (Panonski sporiš, panonska hajdučka trava) -> Achillea pindicola Hausskn. -> Achillea pseudopectinata Janka -> Achillea ptarmica L. (Močvarni sporiš, močvarni stolisnik) -> Achillea serbica Nyman (Srpski stolisnik, srbska hajdučka trava) -> Achillea setacea Waldst. & Kit. (Stepski stolisnik, stepska hajdučka trava) -> Achillea stricta (Koch) Schleicher ex Gremli -> Achillea virescens (Fenzl) Heimerl -> Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner (Ljepika, lepen) -> Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb. -> Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrozija, sezonalna) -> Ambrosia tenuifolia Spreng. (Ambrozija, uskolisna) -> Ambrosia trifida L. (Ambrozija, višegodišnja) -> Amphoricarpos autariatus Blečić & E. Mayer -> Amphoricarpos neumayerianus (Vis.) Greuter (Neumajerova krčagovina) -> Antennaria dioica (L.) Gaertner (Dvodoma bubica) -> Anthemis arvensis L. (Poljski prstenak, pasja kamilica) -> Anthemis cotula L. (Titričasti prstenak) -> Anthemis cretica L. (Prstenak karpatski, Karpatski jarmen) -> Anthemis ruthenica Bieb. (Trepavičavi prstenak, peščarski jarmen) -> Aposeris foetida (L.) Less. (Praseće zelje, svinjska dušica ) -> Arctium lappa L. (Čičak) -> Arctium minus Bernh. (Crveni čičak) -> Arctium nemorosum Lej. -> Arctium tomentosum Miller (Vunasti čičak) -> Artemisia absinthium L. (Beli pelin, osenac, gorčika) -> Artemisia alba Turra (Sivkasti pelin) -> Artemisia annua L. (Jednogodišnji pelin) -> Artemisia austriaca Jacq. -> Artemisia campestris L. (Runka, rudinski pelin) -> Artemisia dracunculus L. (Estragon, gajeni pelin) -> Artemisia eriantha Ten. (Kameniti pelin) -> Artemisia pancicii (Janka) Ronniger (Pančićev pelin) -> Artemisia pontica L. (Pontski pelin) -> Artemisia santonicum L. (Slatinski pelin) -> Artemisia scoparia Waldst. & Kit. (Žuta metla, bezlisni pelin) -> Artemisia umbelliformis Lam. -> Artemisia verlotiorum Lamotte (Kineski pelin) -> Artemisia vulgaris L. (Pelin, crni pelen) -> Aster alpinus L. (Alpski zvezdan) -> Aster amellus L. (Zvezdan) -> Bellidiastrum michelii Cass. (Beli alpski zvezdan, zvjezdica) -> Bellis perennis L. (Bela rada, krasuljak) -> Bidens cernua L. -> Bidens frondosa L. (Američki dvozub) -> Bidens tripartitus L. (Dvozubica, obični dvozub) -> Bidens vulgata E. L. Greene -> Bombycilaena erecta (L.) Smolj. -> Calendula arvensis L. -> Calendula officinalis L. (Neven, žutelj) -> Carduus acanthoides L. (Stričak) -> Carduus candicans Waldst. & Kit. (Srebrnasti čkalj) -> Carduus carduelis (L.) Gren. -> Carduus collinus Waldst. & Kit. -> Carduus crispus L. (Kovrdžavi stričak) -> Carduus hamulosus Ehrh. (Kukasti stičak) -> Carduus kerneri Simonkai -> Carduus nutans L. (Crveni čkalj) -> Carduus personata (L.) Jacq. (Maskirani stričak) -> Carduus ramosissimus Pančić -> Carduus thoermeri Weinm. -> Carlina acanthifolia All. -> Carlina acaulis L. (Niski kravljak) -> Carlina biebersteinii Hornem. (Kravljak) -> Carlina corymbosa L. -> Carlina vulgaris L. (Veliki kravljak) -> Carpesium abrotanoides L. -> Carpesium cernuum L. -> Carthamus creticus L. -> Carthamus lanatus L. (Bodalj) -> Carthamus tinctorius L. -> Centaurea affinis Friv. (Balkanski različak) -> Centaurea alpina L. (Alpski različak) -> Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. (Peščarski različak) -> Centaurea banatica (Kern. ex Nym.) Hayek (Banatski različak) -> Centaurea benedicta (L.) L. (Blaženi čkalj, pitomi bodalj, Benediktinka, biskupova brada) -> Centaurea biebersteinii DC. (Umrljani različak, venčasti različak) -> Centaurea borysthenica Gruner (Istočni različak, ukrajinski različak) -> Centaurea calcitrapa L. (Okolocep, udičasti različak) -> Centaurea calocephala Willd. (Tamnoljubičasti različak) -> Centaurea chrysolepis Vis. (Zlatasta zečina) -> Centaurea cuneifolia Sibth. & Sm. (Bledi različak, šiljatolisna zečina) -> Centaurea cyanus L. (Njivski različak) -> Centaurea derventana Vis. & Pančić (Derventanski različak) -> Centaurea deusta Ten. (Sjajni različak, primorski različak, crnopegasta zečina) -> Centaurea diffusa Lam. (Beli različak) -> Centaurea finazzeri Adamović -> Centaurea graeca Griseb. (Grčki različak) -> Centaurea grisebachii (Nyman) Form. (Grisebahov različak, makedonski različak) -> Centaurea iberica Trev. ex Sprengel (Iberijski različak) -> Centaurea incompta Vis. (Krpasta zečina) -> Centaurea ipecensis Rech. fil. -> Centaurea jacea L. (Različak, vasiljak, zečina) -> Centaurea jankaeana Simonkai (Jankaev različak) -> Centaurea kosaninii Hayek (Košaninov različak, Košaninova zečina) -> Centaurea kotschyana Heuffel ex Koch (Karpatski različak) -> Centaurea macroptilon Borbás (Pahuljasti različak) -> Centaurea melanocephala Pančić -> Centaurea melitensis L. (Malteški različak, raznolisna zečina) -> Centaurea montana L. (Plavičje, gorska zečina) -> Centaurea napulifera Rochel (Adamovićev različak) -> Centaurea nervosa Willd. (Bradata zečina) -> Centaurea nigrescens Willd. (Crnkasti različak) -> Centaurea nissana Petrović (Mezijski različak) -> Centaurea ognjanoffii Urum. (Ognjanov različak) -> Centaurea orientalis L. (Orijentalni različak, istočna zečina) -> Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Panonski različak) -> Centaurea phrygia L. (Kruščica, bosanski različak) -> Centaurea pindicola Griseb. -> Centaurea reichenbachii DC. (Dacijski različak, vlaknasta zečina) -> Centaurea rupestris L. (Krška zečina) -> Centaurea sadleriana Janka (Sadlerov različak, panonska zečina) -> Centaurea salonitana Vis. (Solunski različak) -> Centaurea scabiosa L. (Veliki različak, udovičasta zečina) -> Centaurea solstitialis L. (Letnji različak, brmbelj, hrbut, bodljikava zečina) -> Centaurea stenolepis A. Kerner (Uski različak) -> Centaurea stereophylla Besser (Trvrdolisna zečina) -> Centaurea stoebe L. (Hrapavi različak, kožuhasti različak, petrovska roža) -> Centaurea tauscheri A. Kerner (Taušerov različak) -> Centaurea triniifolia Heuffel -> Centaurea triumfettii All. (Triumfetijev različak, šarena zečina) -> Chamaemelum nobile (L.) All. (Rimska kamilica) -> Chondrilla juncea L. -> Cichorium intybus L. (Cikorija, vodopija) -> Cirsium acaulon (L.) Scop. (Prizeman osjak, prizemna palamida) -> Cirsium alpestris (Jacq.) Tausch (Alpska palamida, alpski osjak) -> Cirsium appendiculatum Griseb. -> Cirsium arvense (L.) Scop. (Poljski osjak, njivska palamida) -> Cirsium boujartii (Piller & Mitterp.) Schultz Bip. -> Cirsium brachycephalum Juratzka (Kratkoglavičasta palamida) -> Cirsium candelabrum Griseb. -> Cirsium canum (L.) All. (Sivi osjak, pseća palamida) -> Cirsium creticum (Lam.) D'Urv. -> Cirsium eriophorum (L.) Scop. -> Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. -> Cirsium furiens Griseb. & Schenk (Strašna palamida, besni osjak) -> Cirsium grecescui Rouy -> Cirsium helenioides (L.) Hill -> Cirsium heterophyllum (L.) Hill -> Cirsium heterotrichum Pančić -> Cirsium ligulare Boiss. -> Cirsium obvallatum (Bieb.) Bieb. -> Cirsium oleraceum (L.) Scop. -> Cirsium palustre (L.) Scop. (Barski osjak, barska palamida) -> Cirsium pannonicum (L. fil.) Link (Panonski osjak, panonska palamida) -> Cirsium rivulare (Jacq.) All. -> Cirsium tricephalodes (Lam.) DC. -> Cirsium tymphaeum Hausskn. -> Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Osjak, osat) -> Cirsium waldsteinii Rouy -> Cota altissima (L.) J. Gay (Kamiličasti prstenak) -> Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip. (Austrijski prstenak) -> Cota tinctoria (L.) J. Gay (Žuti prstenak, jarmen) -> Cota triumfettii (L.) J. Gay -> Crepis alpestris (Jacq.) Tausch (Alpski dimak) -> Crepis aurea (L.) Cass. -> Crepis baldaccii Halácsy -> Crepis bertiscea Jáv. -> Crepis biennis L. (Čekinjuša, dimak) -> Crepis capillaris (L.) Wallr. (Kosmata čekinjuša, tanki dimak) -> Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner -> Crepis foetida L. -> Crepis macedonica Kitanov -> Crepis mollis (Jacq.) Ascherson -> Crepis neglecta L. -> Crepis nicaensis Balbin -> Crepis paludosa (L.) Moench (Močvarna čekinjuša) -> Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch (Panonski dimak) -> Crepis praemorsa (L.) Tausch (Dinarski dimak) -> Crepis pulchra L. -> Crepis sancta (L.) Bornm. -> Crepis setosa Haller fil. (Čekinjuša) -> Crepis tectorum L. -> Crepis vesicaria L. -> Crepis viscidula Froelich -> Crupina vulgaris Cass. (Nosan) -> Cyanus tuberosus (Vis.) Soják -> Cyanus velenovskyi (Adamović) Wagenitz et Greuter -> Ditrrichia graveolens (L.) W. Greuter -> Doronicum austriacum Jacq. -> Doronicum columnae Ten. -> Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman (Glečerski divokozjak) -> Doronicum hungaricum Reichenb. fil. (Mađarski veprovac) -> Doronicum macrophyllum Fischer -> Doronicum orientale Hoffm. -> Doronicum orphanidis Boiss. -> Echinops bannaticus Rochel ex Schrader (Banatska sikavica, banatski glavoč) -> Echinops exaltatus Schrader (Balkanski glavoč, bela sikavica) -> Echinops microcephalus Sibth. & Sm. (Glavoč, modroglava sikavica) -> Echinops ritro L. (Trepavičavi glavoč, bledolilava sikavica, plavi čičak) -> Echinops sphaerocephalus L. (Okrugloglavičasti glavoč, beli čkalj, bleda sikavica) -> Erechtites hieraciifolius (L.) DC. (Američka krstica) -> Erigeron acris L. (Krasolika, hudoletnica) -> Erigeron annuus (L.) Pers. (Jednogodišnja krasolika) -> Erigeron canadensis L. (Kanadska suvoletnica, repušnjača, hudoletnica) -> Erigeron epiroticus (Vierh.) Halácsy -> Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. -> Erigeron sumatrensis Retz. (Azijska suvoletnica, hudoletnica azijska) -> Erigeron uniflorus L. (Jednocvetna krasolika) -> Eupatorium cannabinum L. (Resnik, konopljuša) -> Filago arvensis L. (Poljska maljavica, bjelolist) -> Filago gallica L. (Galski bjelolist, uskolisna maljavica) -> Filago germanica (L.) Huds. (Germanska maljavica) -> Filago minima (Sm.) Pers. (Niska maljavica, brdski bjelolist) -> Filago pyramidata L. (Spatulasta maljavica) -> Gaillardia pulchella Foug. (Kokarda, gailardia) -> Galatella albanica Degen -> Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees (Sivkasti zvezdan, zvjezdičica) -> Galatella linosyris (L.) Reichenb. (Zvezdičica, zlatni lan) -> Galatella sedifolia (L.) Greuter (Poljski zvezdan, tačkasti slatinski zvezdan, slanica) -> Galatella villosa (L.) Rchb. f. -> Galinsoga parviflora Cav. (Obična konica) -> Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (Čičava konica) -> Gnaphalium hoppeanum Koch -> Gnaphalium norvegicum Gunn. -> Gnaphalium pichleri Murb. -> Gnaphalium roeseri Boiss. & Heldr. -> Gnaphalium supinum L. -> Gnaphalium sylvaticum L. (Šumski srcopus) -> Gnaphalium uliginosum L. (Smilika, mrki srcopus, močvarni srcopuc) -> Helianthus annuus L. (Suncokret) -> Helianthus decapetalus L. -> Helianthus pauciflorus Nutt. (Divlji suncokret) -> Helianthus tuberosus L. (Čičoka, arapska repa, gradunja, slatki krompir) -> Helichrysum arenarium (L.) Moench (Smilje) -> Helichrysum plicatum DC. -> Helminthotheca echioides (L.) Holub (Prakica ježasta, hrastelj, ježasta grkuša) -> Hieracium agastum Rech. fil. & Zahn -> Hieracium alpicola Schleicher ex Gaudin -> Hieracium andrasovszkyi Zahn -> Hieracium argillaceum Jordan -> Hieracium barbatum Tausch -> Hieracium bertisceum Niketić (Prokletijska runjavica) -> Hieracium bifidum Kit. -> Hieracium bjeluschae K. Maly & Zahn -> Hieracium brevilanosum Degen & Zahn -> Hieracium bupleurifolium Tausch -> Hieracium bupleuroides C. C. Gmelin -> Hieracium caesiiflorum Almq. ex Norrlin -> Hieracium cinarescens Jord. -> Hieracium coloriscapum Rohlena & Zahn -> Hieracium crinitum Sibth. & Sm. -> Hieracium cymosum L. -> Hieracium djimilense Boiss. & Balansa subsp. balkanum (Pančić) Zahn -> Hieracium djimilense Boiss. & Balansa subsp. brachytrichoiphyes O. Behr, E. Behr & Zahn -> Hieracium djimilense Boiss. & Balansa subsp. cordatifrons Zahn -> Hieracium djimilense Boiss. & Balansa subsp. velenovskyi (Freyn) Zahn -> Hieracium dolopicum Freyn & Sint. -> Hieracium dumosum Jordan -> Hieracium durmitoricum (Rohlena & Zahn) Niketić -> Hieracium echioides Lumn. -> Hieracium erythrocarpum Peter -> Hieracium festinum Jordan ex Boreau -> Hieracium friwaldii Reichenb. fil. -> Hieracium gaudryi Boiss. & Orph. -> Hieracium gentile Jordan ex Boreau -> Hieracium glabratum Hoppe ex Willd. -> Hieracium glaucinum Jord. -> Hieracium grandidens Dahlst. -> Hieracium grossianum Zahn -> Hieracium guentheri-beckii Zahn -> Hieracium gugleranum Zahn -> Hieracium gymnocephalum Griseb. ex Pant. (Blenčićeva runjavica, gologlavičasta runjika) -> Hieracium heldreichii Boiss. -> Hieracium heterogynum (Froel.) Gutermann -> Hieracium hoppeanaum Schultes -> Hieracium humile Jacq. (Niska runjavica) -> Hieracium hypochoeroides Gibson -> Hieracium italicum Fries -> Hieracium jankae Uechtr. -> Hieracium juranum Fries -> Hieracium jurassicum Griseb. -> Hieracium klisurae Urum. -> Hieracium lactucella Wallr. -> Hieracium laevigatum Willd. -> Hieracium latifolium Froelich ex Link -> Hieracium laurinum Arvet-Touvet -> Hieracium macrodontoides (Zahn) Zahn -> Hieracium marmoreum Pančić & Vis. -> Hieracium murorum L. (Šumska runjavica) -> Hieracium naegelianum Pančić -> Hieracium obliquum Jordan -> Hieracium oxyodon Fries -> Hieracium pallidum Biv. -> Hieracium pannosum Boiss. -> Hieracium pichleri A. Kerner -> Hieracium piliferum Hoppe -> Hieracium pilosissimum Friv. -> Hieracium pilosum Schleicher ex Froelich -> Hieracium plumulosum A. Kerner -> Hieracium portanum Belli -> Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat -> Hieracium praecurrens Vuk. -> Hieracium pratense Tausch (Zečja loboda) -> Hieracium prenanthoides Vill. -> Hieracium pseudobifidum Schur -> Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. (Grozdasta runjika) -> Hieracium robustum Fries -> Hieracium rotundatum Kit. ex Schultes -> Hieracium sabaudum L. -> Hieracium saxifragum Fries -> Hieracium scardicum Bornm. & Zahn -> Hieracium schefferi Rech. & Zahn -> Hieracium scheppigianum Freyn -> Hieracium semisilvaticum (Zahn) P. D. Sell & C. West -> Hieracium sericophyllum Nejc. & Zahn -> Hieracium sparsum Friv. -> Hieracium stenolepis Lindeb. -> Hieracium subbifidiforme (Zahn) P. D. Sell & C. West -> Hieracium subexpallens (Zahn) P. D. Sell & C. West -> Hieracium suborieni (Zahn) P. D. Sell & C. West (Visokoplaninska runjika) -> Hieracium subvillosum Freyn -> Hieracium thapsiformoides G. Schneider ex K. Maly -> Hieracium tommasinii Reichenb. fil. -> Hieracium transiens (Freyn) Freyn -> Hieracium trebevicianum K. Maly -> Hieracium umbellatum L. (Kitnjasta runjika) -> Hieracium umbellatum L. -> Hieracium vagum Jordan -> Hieracium villosum Jacq. (Vlasasta runjika) -> Hieracium virgultorum Jordan -> Hieracium virosum Pallas -> Hieracium vranjanum Pančić (Pančićeva runjika) -> Hieracium vulgatum Fries -> Hieracium waldsteinii Tausch -> Homogyne alpina (L.) Cass. (Alpska urezica, koturak) -> Hypochaeris glabra L. (Glatki svinjak, jastrebljak) -> Hypochaeris maculata L. (Pegavi svinjak) -> Hypochaeris radicata L. (Livadski svinjak) -> Inula aspera Poir. (Utrenica rapava, prljavo devesilje) -> Inula bifrons L. -> Inula britannica L. (Utrenica, maljava utrenica) -> Inula conyza DC. (Utrenica) -> Inula ensifolia L. -> Inula germanica L. (Oman germanski, utrenica) -> Inula helenium L. (Oman, devesilje, beli koren) -> Inula hirta L. (Utrenica rutava, kolutak) -> Inula oculus-christi L. -> Inula salicina L. (Oman vrbolisni) -> Inula spiraefolia L. -> Iva xanthifolia Nutt. (Velika barska trava) -> Jacobaea abrotanifolia (L.) Moench (Karpatski dragušac) -> Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. (Rašljasta krstica) -> Jacobaea erucifolia (L.) G. Gaertn. & al. (Velika krstica, žablja trava velika) -> Jacobaea incana (L.) Veldkamp (Kranjski dragušac, sivkasti kostriš) -> Jacobaea othonnae (M. Bieb.) C. A. Mey. -> Jacobaea paludosa (L.) G. Gaertn. & al. (Žablja trava močvarna, barski kostriš) -> Jacobaea pancicii (Degen) Vladimirov & Raab-Straube (Pančićev dragušac, pančićeva žablja trava) -> Jacobaea subalpina (W. D. J. Koch) Pelser & Veldkamp (Pretplaninska krstica) -> Jacobaea vulgaris Gaertn. (Žablja trava, livadska krstica, veliki kostriš) -> Jurinea consanguinea DC. -> Jurinea glycacantha (Sibth. & Sm.) DC. -> Jurinea mollis (L.) Reichenb. (Srebrna pilica, mekoglavica) -> Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve & D. Löve (Prečicolisni srpak) -> Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve -> Lactuca alpina (L.) A. Gray (Alpski mleč) -> Lactuca aurea (Schultz Bip. ex Pančić) Stebbins -> Lactuca hispida DC. (Krtolasta salata) -> Lactuca muralis (L.) Gaertn. (Ajdučica) -> Lactuca pancicii (Vis.) N. Kilian & Greuter (Pančićev mleč) -> Lactuca perennis L. -> Lactuca quercina L. -> Lactuca saligna L. -> Lactuca sativa L. (Salata obična, baštenska salata) -> Lactuca serriola L. (Divlja salata) -> Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl -> Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev (Žućkasti srcopus, bledožuti srcopuc) -> Lapsana communis L. (Ognjičina) -> Leontodon autumnalis L. (Brdski goločej) -> Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguinetti -> Leontodon crispus Vill. (Kudravi goločej) -> Leontodon hispidus L. (Dlakavi goločej, goločak, lavlji zub) -> Leontodon montanus Lam. (Planinski lavlji zub) -> Leontodon saxatilis Lam. (Pukotinski goločej) -> Leontodon tuberosus L. (Žablji goločej) -> Leontopodium alpinum Cass. (Runolist) -> Leontopodium nivale (Ten.) Heut. em. Lakušić (Snežni runolist) -> Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev (Sivi povratić) -> Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood -> Leucanthemum adustum (Koch) Gremli (Gorska rada, alpska margareta) -> Leucanthemum ircutianum DC. (Letnja rada, obična margareta) -> Leucanthemum leucolepis (Briq. & Cavillier) Horvatić (Bleda rada, ivanjščica, margareta) -> Leucanthemum pachyphyllum Marchi & Illuminati -> Leucanthemum pallens (Perreym.) DC. -> Leucanthemum praecox (Horvatić) Villard (Proletnja rada, rana margareta) -> Leucanthemum vulgare Lam. (Velika bela rada, volovsko oko, margareta) -> Matricaria chamomilla L. p.p. (Kamilica, krupna bela rada, romunika) -> Matricaria discoidea DC. (Žuta kamilica) -> Onopordum acanthium L. (Magareći čkalj) -> Onopordum illyricum L. (Beli čkalj) -> Onopordum tauricum Willd. (Taurijski čkalj) -> Petasites albus (L.) P. Gaertner -> Petasites doerfleri Hayek -> Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. (Lopuh) -> Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold -> Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. -> Picnomon acarna (L.) Cass. (Trnoviti osjak, šikalina) -> Picris hieracioides L. (Jagušac kostriješni, runjavolika grkuša, laktac obični) -> Picris pauciflora Willd. -> Pilosella acutifolia (Vill.) Arv.-Touv. -> Pilosella auriculoides (Láng) Arv.-Touv. (Panonska runjika) -> Pilosella bauhini (Schult.) Arv.-Touv. (Vrežasta runjika) -> Pilosella caespitosa (Dumort.) P. D. Sell & C. West (Zečja loboda) -> Pilosella cymosiformis (Froel.) Gottschl. (Cimozna runjika) -> Pilosella densiflora (Tausch) Soják (Lisnata runjika) -> Pilosella dubia (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. (Ušasta runjika) -> Pilosella guthnikiana (Hegetschw.) Soják -> Pilosella hypeurya (Peter) Soják -> Pilosella leptophyton (Nägeli & Peter) S. Bräut. & Greuter -> Pilosella officinarum Vaill. (Dlakava runjika) -> Pilosella pavichii (Heuff.) Arv.-Touv. (Račvasta runjika) -> Pilosella piloselloides (Vill.) Soják (Loboda) -> Pilosella schultesii (F. W. Schultz) F. W. Schultz & Sch. Bip. -> Pilosella tephrocephala (Vuk.) Soják -> Pilosella visianii F. W. Schultz & Sch. Bip. (Vizianijeva runjika) -> Podospermum purpureum (L.) W. D. J. Koch & Ziz (Zmijak crveni) -> Podospermum roseum (Waldst. & Kit.) Gemeinholzer & Greuter (Zmijak ljubičasti, planinski turovet) -> Prenanthes purpurea L. -> Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter -> Ptilostemon strictus (Ten.) W. Greuter -> Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (Srčun) -> Pulicaria vulgaris Gaertner -> Reichardia dichotoma (DC.) Freyn (Krupnolisna rajhardija) -> Rhaponticoides alpina (L.) M. V. Agab. & Greuter -> Rudbeckia hirta L. (Rudbekija) -> Rudbeckia laciniata L. (Razdeljenolisna rudbekija) -> Saussurea alpina (L.) DC. (Planinska pilica) -> Scolymus hispanicus L. -> Scorzonera austriaca Willd. -> Scorzonera cana (C. A. Meyer) O. Hoffm. (Politovac) -> Scorzonera doria Degen & Bald. -> Scorzonera hispanica L. -> Scorzonera laciniata L. -> Scorzonera mollis Bieb. -> Scorzonera parviflora Jacq. -> Scorzonera villosa Scop. -> Scorzoneroides helvetica (Mérat) Holub -> Senecio cacaliaster Lam. -> Senecio doria L. (Glatka krstica, glatka žablja trava) -> Senecio gallicus Chaix -> Senecio leucanthemifolius Poir. (Žutenica, prolećna krstica) -> Senecio nemorensis L. (Šumski kostriš, šumska krstica) -> Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.) Hoppe (Ranik) -> Senecio sarracenicus L. -> Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. -> Senecio squalidus L. -> Senecio sylvaticus L. (Šumski kostriš, šumska krstica) -> Senecio thapsoides DC. -> Senecio umbrosus Waldst. & Kit. -> Senecio viscosus L. (Lepljivi kostriš, lepljiva krstica) -> Senecio vulgaris L. (Kostriš, dragušac, obična krstica) -> Serratula tinctoria L. (Srpak, srpac) -> Silybum marianum (L.) Gaertner (Sikavica, zmijina trava, badelj) -> Solidago canadensis L. (Kanadska štapika) -> Solidago gigantea Aiton (Štapika, golema zlatnica) -> Solidago virgaurea L. (Zlatnica) -> Sonchus arvensis L. (Poljska gorčika, poljski oštak) -> Sonchus asper (L.) Hill (Rapava gorčika) -> Sonchus oleraceus L. (Obična gorčika, svinjak) -> Sonchus palustris L. (Velika gorčika) -> Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom (Gronjasta zvezdica) -> Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom (Istočnoamerička zvezdica) -> Symphyotrichum parviflorum (Nees) Greuter (Sitnocvetna zvezdica) -> Symphyotrichum salignum (Willd.) G. L. Nesom (Zvezdica) -> Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom (Južnoamerička zvezdica, kapljičasta zvezdica) -> Symphyotrichum versicolor (Willd.) G. L. Nesom (Šarena zvezdica) -> Tanacetum balsamita L. (Blažena metva, kaloper, turska metvica) -> Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. (Štitasti povratić) -> Tanacetum larvatum (Pant.) Hayek -> Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip. (Povratić velelisni, buhač velikolistni) -> Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. (Povratić, popadija, buhač djevojački, kaloper) -> Tanacetum vulgare L. (Povratić) -> Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. (Slatinski maslačak) -> Taraxacum carinthiacum Van Soest -> Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser -> Taraxacum haussknechtii Hausskn. -> Taraxacum hellenicum Dahlst. -> Taraxacum janchenii Kirschner & Štěpánek -> Taraxacum nigricans (Kit.) Reichenb. -> Taraxacum obliquum (Fries) Dahlst. (Krivi maslačak) -> Taraxacum officinale Webb. (Maslačak) -> Taraxacum paludosum (Scop.) Crépin (Barski maslačak) -> Taraxacum palustre (Lyons) Symons (Močvarni maslačak) -> Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Fisch., non Poiret (Pozni maslačak) -> Telekia speciosa (Schraber) Baumg. -> Tephroseris crassifolia (Schult.) Griseb. & Schenk -> Tephroseris helenitis (L.) B. Nord. -> Tephroseris integrifolia (L.) Holub (Mličika) -> Tephroseris papposa (Rchb.) Schur (Bosanski kostriš) -> Tragopogon balcanicus Velen. (Balkanska kozja brada) -> Tragopogon dubius Scop. (Veliki kozobrad) -> Tragopogon floccosus Waldst. & Kit. (Peščarski kozobrad) -> Tragopogon orientalis L. (Istočna kozja brada, orijentalni kozobrad) -> Tragopogon pratensis L. (Kozja brada, turovet) -> Tragopogon pterodes Petrović (Pančićev kozobrad, krilatoplodna kozja brada) -> Tragopogon tommasinii Schultz Bip. (Tomasinijev kozobrad) -> Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (Bezmirisna kamilica) -> Tripleurospermum tenuifolium (Kit.) Freyn (Uskolisna kamilica) -> Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. (Panonski zvezdan, slatinski zvezdan, slanica) -> Tussilago farfara L. (Podbelj, lapuh, beli kopitnjak, konjsko kopito) -> Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre -> Xanthium orientale L. (Američka boca, zelena dikica) -> Xanthium spinosum L. (Trnovita boca) -> Xanthium strumarium L. (Boca, dikica, čičak) -> Xeranthemum annuum L. (Jednogodišnja slamnica) -> Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm. (Smrdljiva slamnica) -> Xeranthemum inapertum (L.) Mill. (Sitna metlica, nevenka)