Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Filicopsida

Srpski naziv

Paprati, s. l.


Opis taksona

Ili: Pteridopsida/Polypodiopsida. Novija prilično iskomplicirana podela (Cronquist & al.), koja nije sveopšte prihvaćena, u ovu klasu kao potklase stavlja sve preslice (Equisetidae), sve jednolistake (Ophioglossidae) i sve paprati (Polypodiidae), a unutar zadnjih ubraja 5 redova (Cyatheales, Hymenophyllales, Osmundales, Polypodiales, Salviniales), sa respektivnim starim porodicama.
Od navedenih redova za nas su značajni zadnji, pošto drvenastih paprati (Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Culcitaceae) nemamo, a takozvani tankolisti (Hymenophyllaceae) takođe žive u mediteransko-atlantskim krajevima.
Navedena taksonomska podela salvinije (kao Salviniales) uključuje u potklasu "pravih paprati" (Polypodiidae), što mi nismo pratili, jer je takva podela dosta komplikovanija u odnosu na tradicionalnu konvenciju.
Ovako ili onako, iako bacane iz grupe u grupu porodice kao taksonomske grupe ipak ostaju nesporne kategorije, znači taksonomski trendovi direktno ne utiču na prikupljanje i predstavljanje za nas važnih biogeografskih podataka.
Autor: Jožef Dožai