< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Konzorcijum organizacija civilnog društva za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije

Evidentna potreba da se u okviru organizacija civilnog društva standardizuju metodologije prikupljanja terenskih podataka o biološkoj raznovrsnosti, da se podaci sistematizuju na način da budu kompatibilni sa sličnim bazama podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou i da se najširoj javnosti omogući uvid u ove podatke na moderan i dinamičan način, podstakla je predstavnike grupe prirodnjački orijentisanih organizacija civilnog društva u Srbiji da iznađu način da se organizuju i dogovore oko zajedničkog nastupa u javnosti u pitanjima koja se tiču upoznavanja i očuvanja biološke raznovrsnosti Srbije. Formirano je telo pod nazivom Konzorcijum za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije i definisana osnovna pravila funkcionisanja ove ad-hock grupe. Izrađen je Sporazum o Konzorcijumu koju su do sada prihvatile sedam organizacija u Srbiji. Konzorcijum je uspostavio saradnju sa Istraživačkom stanicom Petnica na osnovama ideja i planova (vezanih za biološku raznovrsnost) sumiranih u Pismu o namerama ISP. Kao prvi rezultat rada ove grupacije je interaktivni portal namenjen  pohranjivanju, publikovanju, prikazivanju i izveštavanju o biološkoj raznovrsnosti Srbije - BioRaS.

Savet Konzorcijuma u ovom trenutku čine predstavnici sledećih organizacija

Konzorcijum je otvoren za sve organizacije kojima je upoznavanje i očuvanje biološke raznovrsnosti osnovna misija i ovom prilikom se pozivaju sve  zainteresovane organizacije da se priključe ovom programu.

Prilozi

Sporazum o Konzorcijumu
Pismo o namerama, Istraživačka stanica Petnica
Smrtovnice Osmrtnice