Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Bombinatoridae

Vrsta

Latinski naziv

Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Crvenotrbi mukač


Opis vrste

Crvenorbi mukač veličine je 4-5 cm pa spada u najmanje evropske žabe. Leđna površina tela je tamnosiva do skoro crna, sa velikim tamnim poljima. Trbušna strana crvena ili narandžasta sa velikim modro-crnim i brojnim belim tačkama. Unutrašnja površina zadnjih nogu pokrivena je sićušnim svetlim tačkama. Mužjaci se razlikuju od ženki po tome što imaju malo veću glavu i rezonatore za proizvodnju glasova. U vodi su aktivne preko celog dana, a na kopno izlaze pri visokoj vlažnosti vazduha, po pravilu noću. Nastupanjem vetrovitog i hladnog vremena njihova aktivnost se smanjuje, da bi period zimskog mirovanja otpočeo krajem septembra ili oktobra i trajao do kraja marta ili aprila. Tada se zakopavaju u blato na dnu stajaćica ili u zemlju. Kada se suoče sa potencijalnom opasnošću zauzimaju odbrambeni stav tako što se okreću trbušnom stranom naviše pokazujući upozoravajuće boje. Iako u koži imaju otrovne žlezde, mnogi kičmenjaci se hrane kako odraslim tako i mladim jedinkama ove vrste. Sezona parenja proteže se od maja do kraja leta. Za to vreme mužjaci proizvode zvuke za prizivanje ženke plivajući po površini vode. Ponekad su u stanju da proizvode zvuke i pod vodom. Ženke u jedno leglo snesu 80-300 jaja (ponekad i više). Embrionalni i larvalni razvoj traje 2 - 2,5 meseci, od polovine juna do kraja septembra. Mlade jedinke borave u vodi i blizu obale gde se hrane uglavnom insektima. Polnu zrelost dostižu od druge pa do četvrte godine života, a u prirodi žive najmanje 12 godina. Odrasle jedinke ne prestaju sa ishranom ni tokom sezone razmnožavanja.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Naseljavaju Vojvodinu, zapadnu, istočnu i centralnu Srbiju, najčešće do 250 m nadmorske visine.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice