Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Bombinatoridae

Vrsta

Latinski naziv

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Žutotrbi mukač


Opis vrste

Žutotrbi mukač sa leđne strane tela ima sitna bradavičasta ispupčenja; sivosmeđe je ili maslinaste boje. Koža sa trbušne strane je skoro glatka, žuto-narandžasta, sa plavim ili crnim mrljama. Parotidne (zaušne) žlezde slabo izražene. Mužjaci nemaju rezonatorske kese. Jezik je veliki, ovalan i donjom površinom prirastao za dno usne duplje. Gornja površina palca prednjih ekstremiteta svetle boje. Između prstiju zadnjih ekstremiteta nalaze se opne za plivanje. Veličine je 4-5cm. U slučaju opasnosti ove žabe se prevrnu tako da je šareni trbuh okrenut naviše, ispupče ga i ostaju ukočene. Njihov šareni stomak, jarkih boja, trebalo bi na ovaj način da upozori predatora na toksičan sekret kožnih žlezda.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U našoj zemlji naseljava sve brdske i planinske krajeve.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice