Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Salamandra atra (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

Crni daždevnjak


Opis vrste

Crni ili alpski daždevnjak je manji od šarenog daždevnjaka. Kao što mu i ime kaže, boja njegove kože je potpuno crna ili tamno braon boje. Mužjaci mogu dostići dužinu od 144 mm, a ženke i do 151 mm. Glava je malo izdužena, sa dve parotidne žlezde bubrežastog oblika. Na leđima su dve brazde sa otrovnim žlezdama. Mužjaci imaju izbačeniju kloaku od ženki. Naseljavaju hladne, vlažne alpske livade, širokolisne i četinarske šume u severnom dleu areala. Mogu se naći i na visinama čak do 3000 metara. Skrivaju se ispod stene ili panjeva, ali i na mestima u senci tokom dana posle kiše. Crni daždevnjak je aktivan uglavnom noću. Ženka crnog daždevnjaka rađa samo dva mladunčeta, koji celu larvenu fazu provode u u telu majke i rađaju se već kao potpuno preobražene jedinke, koje odmah dišu na pluća. Ishrana ove vrste se sastoji od insekata, puževa, i drugih manjih beskičmenjaka. Zbog relativno niske telesne temperature imaju usporen metabolizam, tako da mogu da izdrže dug period gladovanja.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Naseljava najviše predele planinsko-kontlinskog dela jugozapadne Srbije.Stranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice