Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

Planinski mrmoljak


Opis vrste

Planinski mrmoljak naseljava pretežno brdovite i planinske predele u Srbiji i nema ga u Panonskoj niziji. Najsevernije populacije u Srbiji nalaze se na relativno niskoj nadmorskoj visini od samo oko 100 m. Dužina repa planinskog mrmoljka je približno jednaka dužini, ili malo manja, od dužine tela sa glavom. Koža je kod adultnih jedinki je glatka dok su vodi, a postaje granulozna kada su na kopnu. Leđna površina tela je mrka, siva, braona ili maslinasta, a ponekada i potpuno crna. Nejasne svetle mrlje često su prisutne na leđnoj površini formirajući karaktristične šare, a ponekada su bele fleke prisutne i na bočnim stranama. Trbušna strana je svetlo žute ili narandžaste boje. Mužjaci na kopnu imaju ostatke leđne kreste-kožnog nabora i manje izraženu kloaku od ženki. Tokom sezone parenja mužjaci imaju nisku krestu, nepodeljenu, sa svetlim i tamnim mrljama. Lateralno su raspoređene svetlo plave i bele pege ili srebrne pruge sa tamnim vrhovima.Ženke ne poseduju leđnu krestu niti bočne pruge. Plave pege na leđnoj površini mogu biti grupisane. Ženke su malo veće od mužjaka. Hibernacija počinje u septembru-oktobru i završava se u februaru-maju (ili ranije na jugu areala). Polažu od 73-190 jaja odjednom ili 3-5 tokom nekoliko dana. Kod ove vrste su česte pojave larvena hibernacija i neotenija (jedinke celog života zadržavaju spoljašnje škrge). Neke populacije u planinama sadrže uglavnom neotenične individue. Jedinke pretežno dostižu reproduktivnu zrelost u drugoj ili trećoj godini.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava njen zapadni, jugozapadni, istočni, jugoistočni i južni deo, pre svega staništa na većim nadmorskim visinama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš