Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Triturus carnifex (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

Glavati mrmoljak


Opis vrste

Glavati mrmoljak spada u grupu velikih mrmoljaka. Rep na poprečnom preseku kod glavatog mrmoljka je bočno spljošten. Parotidne žljezde su neprimetne. Ima dorzalno postavljenu krestu, repni i trupni deo nabora su razdvojeni. Dorzana strana tela je mrke boje, dok je ventralna strana svetlija. Reprodukcija se odvija u stajaćim i retko sporo tekućim slatkim vodama. Hibernacija počinje u oktobru-novembru i završava se u februaru-maju, kada odrasle jedinke ulaze u stajaćice radi reprodukcije i ostaju u vodi dug vremenski period, ponekada i nekoliko meseci. Odmah nakon izleganja larva živi na dnu, na vodenom bilju. Metamorfoza se dešava u kasno leto i jesen. Mnoge larve hiberniraju, a kompletnu metamorfozu dožive tek naredne godine. Suvozemne odrasle jedinke prvenstveno se hrane zemljišnim crvima, puževima, insektima i njihovim larvama. Tokom života u vodi, hrane se mekušcima, naročito malim školjkama, rakovima i insektima. Kod odraslih jedinki ponekada se javlja kanibalizam, a često se hrane i drugim vodozemcima, naročito dok su u juvenilnom ili stadijumu larve.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava njen zapadni, jugozapadni, jugoistočni i južni deo. Najnovije analize su pokazale da populacije glavatog mrmoljka koje naseljavaju Bosnu i Hervegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju i Grčku predstavlaju zasebnu vrstu, koj

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice