Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

Veliki mrmoljak


Opis vrste

Veliki mrmoljak može dostići veličinu do 18 cm. Glava mu je široka, rep je dug koliko i trup sa glavom ili nešto kraći. Koža je hrapava sa velikim granulacijama. Leđna i bočne strane su crne ili tamno smeđe sa mrkim pegama, a na bokovima su brojne bele tačke. Vratni region je crne boje, samo ponekada žućkast, sa belim tačkama. Mužjaci imaju tamnu uvučenu kloaku i rep sa po jednom plavo belom prugom duž bokova. U doba parenja, kod mužjaka se, sa leđne strane, čitavom dužinom trupa i repa javlja kožni nabor -kresta; repni i trupni deo nabora su razdvojeni. Kresta polazi od visine linije očiju sve do korena repa, a od ovog zaseka polazi repni deo krste. Veliki mrmoljak je tipičan šumski vodozemac. Reprodukcija se odvija u stajaćim i retko sporo tekućim vodama. Hibernacija počinje u oktobru-novembru i završava se u februaru-maju. Ženka polaže od 70-600 jaja (najčešće 150-200) i to u lancima od 2-3 jaja.Odmah nakon izleganja larva živi na dnu, na vodenom bilju. Metamorfoza se dešava u kasno leto i jesen. Mnoge larve hiberniraju, a kompletnu metamorfozu dožive tek naredne godine. Larve prvo po izleganju jedu sitne rakove: Daphniidae, Chydoridae, Copepoda i manje količine insekata. Kopnene adultne jedinke prvenstveno se hrane zemljišnim crvima, puževima, insektima i njihovim larvama. Tokom života u vodi, hrane se mekušcima, naročito malim školjkama, rakovima i insektima. Kod odraslih jedinki ponekada se javlja kanibalizam a često se hrane drugim vodozmcima, naročito dok su u juvenilnom ili stadijumu larve.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava pobrđe Banata u graničnom pojasu sa Rumunijom i planinsko-kotlinski deo istočne Srbije.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice