Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

Srpski naziv

Podunavski mrmoljak


Opis vrste

Podunavski mrmoljak je veoma sličan velikom mrmoljku, mada je telo vitkije i više izduženo, naročito kod ženki. Glava je uska, ekstremiteti su kratki. Leđna strana je svetlija sa tamnim tačkama u kontrastu, na ventralnoj strani tela crne tačke se spajaju, stvarajući veće mrlje. Bele tačke na telu su ili retke ili potpuno odsustvuju. Seksualni dimorfizam je sličan onom kod velikog mroljka. Dorzalna kresta kod mužjaka u vreme parenja može biti produžena do prednjeg dela glave. Ova vrsta je česta u Panonskoj niziji i delti Dunava, ali ne i u gornjim tokovima Dunava. Podunavski mrmoljak živi u mešovitim i listopadnim šumama i gajevima, plavnim livadama i močvarama, obalama reka koje su obrasle gustom vegetacijom. Gustina adultnih jedinki značajno varira od staništa do staništa. Migracije prema mestima za razmnožavanje počinju od sredine februara sve do aprila; ponekada se i druga migracija dešava u jesen. Poznato je da odrasle jedinke ove vrste ostaju u vodi duže vreme, čak i duže od 6 meseci. Ponekada izlaze iz vode pre prvog mraza.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava Panonsku niziju i priobalja Save i Dunava, zatim dolinu Velike Morave do Jagodine i ravničarske predele istočne Srbije.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice