Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Urodela -> familia Salamandridae

Vrsta

Latinski naziv

Triturus karelinii (Strauch, 1870)

Srpski naziv

Dugonogi mrmoljak


Opis vrste

Dugonogi mrmoljak je vrlo sličan velikom mrmoljku, mada je telo više izduženo i snažno. Glava je duža i šira nego kod velikog krestastog mrmoljka. Vrat je žut sa crnim tačkama. Crne tačke se spajaju na trbušnom delu, tako da deo trbuha postaje potpuno crn. Kod mužjaka, na dorzalnoj strani razvija se kresta koja često nije zasečena u korenu repa, ili ako jeste, zasek nije izražen. Ženke uglavnom imaju uzane, žute pruge mediodorzalno postavljene. Dugonogi mrmoljak živi u brdsko-planinskim predelima. Parenje se takođe odigrava u stajaćicama. Interesantno je da ova vrsta voli veće i dublje vodene basene. Hiberniraju pretežno u septembru ili oktobru i to na kopnu, mada u mnogim slučajevima u različitim stadijumima razvića jedinke prezimljavaju u stajaćim vodama. Reprodukcija počinje u maju i junu. Larve su grabljive. Kopnene odrasle jedinke prvenstveno se hrane zemljišnim crvima, puževima, insektima i njihovim larvama. Tokom života u vodi, hrane se mekušcima, naročito malim školjkama, rakovima i insektima.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji naseljava relativno malo područje u jugoistočnom delu zemlje i relativno uzak deo centralne Srbije.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš