Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Colubridae

Vrsta

Latinski naziv

Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)

Srpski naziv

stepski smuk


Opis vrste

Snažna i veoma brza zmija, veličine do preko 2 m. Glava je relativno kratka, krljušti glatke, zenica okrugla, a rep dugačak i relativno tanak, kao bič. Boje je svetlo-žučkaste do svetlo-maslinasto-mrke, dok je trbušna strana tela svetla. Naseljava pretežno suva staništa otvorenog sklopa u pojasu hrastovih šuma i šumostepa u nižim predelima. Kreće se po zemlji ali se lako penje na grmlje i drveće u potrazi za plenom. Aktivnost počinje relativno kasno u odnosu na druge zmije, u našim krajevima početkom maja. Tokom reproduktivnog perioda učestalo strada na magistralnim putevima. Ponašanje je često agresivno, jedinka koja je uznemirena neće odmah pobeći već će se ustremiti ka uljezu, simulirajući napad, a zatim pobeći. Ženke polažu jaja, obično između 5 i 18. Mladunci ne liče na odrasle jedinke, imaju specifičnu sivkasto-braonkastu boju i leđnu šaru koja u predelu glave poprima oblik uprošćene krune. Polnu zrelost dostižu oko treće godine života. Hrani se sitnim sisarima, ali i pticama, gušterima, ponekada i malim zmijama. Mladunci love guštere i skakavce. Zabeležena dužina života u prirodi je do 10 godina.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš