Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Chelonii -> familia Testudinidae

Vrsta

Latinski naziv

Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Srpski naziv

šumska kornjača


Opis vrste

Šumska kornjača dostiže dužinu do preko 20 cm, mereno na leđnom oklopu. Na vrhu repa ima rožnu kandžu. Mužjaci su manji od ženki, ali je njihov rep duži i muskulozniji. Naseljava skoro celu južnu Evropu. U Srbiji je rasprostranjena južno od Save i Dunava, izuzev zapadnog dela. Naseljava predele hrastovih šuma, livada, voćnjake, vinograde, čak se može sresti i u oranicama. Parenje se dešava u proleće i, ako su klimatski uslovi povoljni, ponovo u leto. Ženke ležu od 3 do najviše 16 jaja po leglu, najčešće oko 5. Mužjaci dostižu polnu zrelost do 12 godine života, a ženke do 13. Ova vrsta se hrani pretežno biljnom hranom, ali u uslovima oskudice jede i uginule životinjske ostatke i feces.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš