Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Sapindales -> familia Aceraceae

Vrsta

Latinski naziv

Acer pseudoplatanus L.

Srpski naziv

Gorski javor, beli javor


Opis vrste

Listopadno drvo visoko i od 40 m, pravilne i atraktivno raširene krošnje, dostiže starost do 400 godina. Kora starenjem postaje od nepravilno i široko ispucanih ploča išarana, mlađe grančice su gole. Listovi s 5 režnjeva, sa srcastom osnovom, na dugoj peteljci. Lista u aprilu, zajedno sa cvetanjem. Žutozeleni cvetovi javljaju se u vidu izduženih visećih grozdova. Plod je dvokrlina samara (kalavac) sa krilcima koji obrazuju oštar ili retko tup ugao, a seme je okruglasto.
Rasprostranjen u planinskim šumama, najkarakterističniji u regionu bukve. Ne obrazuje čiste sastojine, nalazimo ga kao prateću vrstu bukovih (as. Fagion illyricum) ili četinarskih (as. Abieti-Fagetum) šuma. Ime je dobio po belom i u preradi cenjenom drvetu, žućkastog tona i fino svilenkastog sjaja.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice