Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Amaranthaceae

Vrsta

Latinski naziv

Amaranthus patulus Bertol.

Srpski naziv

Širokolisni štir


Opis vrste

Jednogodišnja, jednodoma, zeljasta biljka. Koren je jak, dubok sa jakim granama. Stablo je uspravno, visoko 20-100 cm, razgranato, grane su odstojeće, gusto lisnate. Listovi su naizmenični, prosti, na dugim drškama, eliptično-rombični, po obodu celi. Cvetovi su jednopolni, grupisani su u klasolike cvasti, pri bazi malo rastresiti, vršna cvast je malo duža od bočnih. Plod je čaura. Cvetanje i oprašivanje: VII-IX; anemofilija (vetrom), entomofilija (insektima). Plodonošenje i raznošenje: VII-X; autohorija, epizoohorija (na površini životinja).
Nalazimo ga na ruderalnim staništima, okopavinama uglavnom na suvim zemljištima, u suvim subnitrofilnim travnim formacijama, po obradivim površinama sa monokulturama koje rastu pod agrikulturnim metodama malog intenziteta i na golim uzoranim, požnjevenim ili skorije napuštenim obradivim površinama. Areal porekla mu je Severna Amerika (jug SAD) i Srednja Amerika (najverovatnije tropska i subtropska Amerika). Unet je slučajno sa semenskom robom iz Mediterana. Prvi podaci za Evropu potiču iz 30.-tih godina prošlog veka, a u Vojvodini se prvi put spominje 1972. godine. Glavni vektor širenja je transport. Populacioni status i faktor prisutnosti su mu nepoznati, najverovatnije je mnogo češći u odnosu na poznate lokalitete.
Praćenje vrste dodatno otežava da kompleks A. retroflexus, A. hybridus i A. patulus kod nas nije istraživan. Konkretnih podataka za A. patulus ima veoma malo, i zbog neprepoznavanja i nepravilnog identifikovanja čak i u herbarskom materijalu. Važno je još istaći da postoje i prirodni hibridi između A. retroflexus x A. hybridus, A. hybridus x A. patulus i A. retroflexus x A. patulus, što još više otežava determinaciju, zbog čega bi bila potrebna detaljna arealgeografska i taksonomska obrada ovog složenog kompleksa.
Autor: Pal Boža


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status nedovoljno poznat (DD)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović