Vrsta

Latinski naziv

Dianthus armeria L.

Srpski naziv


Opis vrste

Jednogodišnja do dvogodišnja biljka, do 40 cm visoka. Koren vretenast. Stabljika kruta, uspravna, jednostavna ili u gornjem delu granata, pri osnovi i uglavnom u gornjem delu grubo dlakava. Listovi pri osnovi stabljike duguljasti, tupi; listovi stabljike linearni do linearno lancetasti, kruti, uspravni, dlakavi, sedeći, sa kratkim rukavcem. Cvetovi sedeći ili sa vrlo kratkim drškama, u gustim klupčastim cvastima. Brakteje zeljaste, slične listovima, dugačke koliko i cvetovi. Ljuspe dvojne čašice lancetaste ili jajaste, kožaste, sa zelenim osjem, kraće, jednake ili nešto duže od čašične cevi. čašična cev meko dlakava, retko gola, 15-20 mm dugačka i 2-3 mm široka, u gornjem delu sužena, sa ispupčenim uzdužnim nervima, zelena ili crvena. Krunična liska oko 5 mm dugačka, objajasta, nazubljena, pri osnovi klinasta, sa gornje strane crvenkasta, tamno ili beličasto istačkana, bradasta, sa donje strane žućkasta. čaura kraća od čašice. Cveta od juna do septembra meseca. Raste pored puteva, po žbunastim sunčanim padinama, po livadama, pored ivica, po prorečenim šumama, po kserofilnim šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović