Vrsta

Latinski naziv

Dianthus diutinus Kit.

Srpski naziv

Dugovečni karanfil


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Panonski endem
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (CoE 1979);
Karpatska konvencija - EN

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Stepska vrsta u spontanom povlačenju.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović