Vrsta

Latinski naziv

Dianthus superbus L.

Srpski naziv

Ibrišim karanfil


Opis vrste

Višegodišnja, 30-90 cm visoka biljka. Relativno lako se raspoznaje po latici – kruničnoj lisci – koja je končasto izdeljena, i to duboko, više od sredine. Latica je dugačka oko 20 mm, najčešće bledoružičasta do crvena, ponekad bela. Čašica je ± iste dužine kao latica ili duža, postepeno se sužava prema vrhu, 3-6 mm široka. Cvetovi prijatno mirisni (na vanilu), rastu raspoređeni u metlicama. Cvetanje: VI-VIII.
Optimum ekoloških uslova nalazi na planinskim vlažnim livadama subalpskog pojasa, ali se nalazi kao relikt i u ravnicama, na močvarnim livadama (tipa Molinietalia) i u vlažnijim šumama (Alno-padion) uglavnom Podunavske zone. Heliofit je, voli izloženost suncu, kontinentalna, Evroazijska vrsta. U Srbiji je konstatovan mestimično i veoma lokalizovano.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović