Vrsta

Latinski naziv

Silene pusilla Waldst. & Kit.

Srpski naziv

Sitna pucavica


Opis vrste

Reliktna planinska vrsta čijoj su sa prostora Balkana opisani specifični endemski taksoni, između ostalog subsp. monachorum Niketić & Stevanović i subsp. chromodonta (Boiss. & Reut.) Greuter. Taksonomisti su u težnji da pojednostave grupisanje ovog botaničkog kompleksa vrstu preimenovali iz roda Heliosperma – naziv pod kojim ga nalazimo u našoj literaturi. Tipska podvrsta je rasprostranjena po Balkanskim planinama: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Sin. Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb., Heliosperma monachorum Vis. & Pančić, Heliosperma chromodontum (Boiss. & Reut.) Jur.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Dinarski endem
IUCN crvena lista - Kategorija EN CR;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović