Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Artemisia pontica L.

Srpski naziv

Pontski pelin


Opis vrste

Višegodišnja termofilna biljka zaslanjenih staništa (halofila), visoka 30-60 cm. Listovi 3 x usečeni, perasti (3-6 pari). Cela biljka je sivo-maljava. Cvetanje: VII-IX. Raste na suvim, travnatim terenima, svetlim padinama, rubovima šuma, na poluantropogenim i delimično ruderalnim mestima (npr. međe, nasipi pruga itd.) preferirano na dubljim, bazičnim tlima. Evroazijsko-kontinentalni florni element, sa sporadičnim Evropskim arealom. Prema jugu sve ređi. Ugrožen je takson, zajedno sa slatinskim staništem kojeg je edifikator (Artemisio-Kochion). U Srbiji je ova vrsta pred sigurnim nestajanjem, trend koji može da zaustavi samo aktivna zaštita preostalih prirodnih slatina u Vojvodini.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice