Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Aster alpinus L.

Srpski naziv

Alpski zvezdan


Opis vrste

Višegodišnja trajna zelen, visoka 5-20 cm. Stabljike uzdignute ali niske, nerazgranate, ± dlakave, svaka nosi samo jednu cvetnu glavicu. Listovi ± dlakavi, celog oboda, niže na stabljici objajasto lopatičasti, tupi, a u gornjem delu biljke šiljati, izduženo lancetasti i sedeći. Glavica uspravna, 3-6 cm široka. Ovojni listići (involukruma) lancetasti, gusto dlakavi, po obodu trepljavi, crepasto poređani. Jezičasti ženski cvetovi plavi-ljubičasti, ređe beli, središnji cevasti zlatnožuti. Ahenija 3 x 1,5 mm, sa stršećim dlakama. Cvetanje: VI-VIII.
Tipična planinska biljka subalpskih rudina, pripada alpsko-altajskom flornom elementu. Heliofit i hazmofit, dobro trpi fiziološku sušu i ekstremne uslove (na staništima apsolutna minimalna temperatura se spušta i do –40 °C). Na Dinaridama prvenstveno naseljava rudine karbonatnih stena, na dolomitima i u pukotinama krečnjaka je manje zastupljen. Nalazimo ga na svim većim Evropskim planinama (Alpi, Karpati itd.) a na Balkanu u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice