Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea scabiosa L.

Srpski naziv

Veliki različak, udovičasta zečina


Opis vrste

Višegodišnja robustna poljska biljka, snažnog ± odrvenjenog rizoma. Stabljika visoka 60-130 cm, uspravna, uglasta, od sredine granata. Bazalni listovi na drškama, duguljasto-lancetasto isprekidani, dok su gornji sedeći i slabije deljeni. Cvetne glavice pojedinačne, na vrhu grančica, bočne glavice su nešto veće, ali ponekad i nedostaju. Involukrum (složena ovojna čašica) jajast ili loptast, velik (do 1,5 x 2 cm). Listići involukruma smeđezeleni, tamnog oboda, sa češljasto perastim trouglastim, 1-5 mm dugim nastavkom, sa ili bez bodlje. Cvetovi purpurni ili ružičasti, ponekad beli. Cvetanje: VII-VIII. Papus (nosioc ploda) ljubičast, ± jednak sa dužinom ploda. Ahenija (plodić koji raznosi vetar) maljava, a kasnije ogoli, sa strane ± spljoštena, 4-5 mm duga.
Dosta varijabilna vrsta, pored tipske subsp. scabiosa na našem području prepoznato je nekoliko formi: subsp. spinulosa, subsp. alpestris, subsp. tematinensis, subsp. fritschii, subsp. tenuisecta, subsp. integrifolia (sin. inval. - integra?).
Evroazijsko-submediteranski florni element, čest na pašnjacima i obodima šuma od nizina do subalpskog pojasa – na vertikalnom profilu naših planina penje se do 2000 m. U nižim krajevima je karakterističan za suve i polusuve stepske livade, ali tu je znatno ređi, u Vojvodini je npr. dosta proređen i samo fragmentarno zastupljen. Na pašnjacima je dobra stočna krma, pa bi ovu lepu biljku valjalo štedeti.

Sin. Centaurea calcarea Jord. = Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman (designatio inval. – Centaurea alpina auct.); Centaurea scabiosa subsp. fritschii (Hayek) Hayek – desig inval. Centaurea grinensis Reuter (Fričov različak), Centaurea scabiosa subsp. spinulosa (Spreng.) Arcang. (= Centaurea spinulosa Spreng.), Centaurea apiculata subsp. spinulosa (Spreng.) Dostál
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Suve pustare, pored puteva. Proređena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice