Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea nervosa Willd.

Srpski naziv

Bradata zečina


Opis vrste

Višegodišnja, tipično planinska vrsta iz brojnog roda zečina. Stabljika uglasta, visoka 10-40 cm, najčešće sa jednom cvetnom glavicom. Listovi pliće ali grubo nazubljeni, s obe strane jednobojno zeleni, sa utisnutim žlezdama; donji na drškama, gornji sedeći. Karakteristična odlika su člankovito kovrdžave dlake i paučinasta maljavost biljke. Glavice terminalne, opkoljene najgornjim listovima, involukrum izraženo loptast, prečnika 20-25 mm – u nastavku sa šiljato izduženim, do 20 mm dugim, unazad savijenim i perasto poređanim, dlakavim trepljama. Cvetovi purpurni, ljubičasti ili beli, obodni znatno krupniji, do 25 mm dugi. Papus dug 2,5-3 mm, žućkasto-ljubičast, ahenija sivosmeđa, sa dlakama. Cvetanje: VI-VIII.
Raste na rudinama i livadama subalpske zone, na crnicama i smeđim tlima krečnjačke geološke podloge. Izrazita je heliofita, pa je najčešće nalazimo na dobro osvetljenim mestima. Dobro je prilagođena staništima sa fiziološkom sušom i periodičnim variranjem temperatura. Zastupljen je sa nekoliko geografskih variejeteta, npr. sa f. kojici na Prokletijama, i sa tipičnom formom (subsp. nervosa) u Srbiji. Generalno na Balkanu ne živi vrsta (agg. Centaurea uniflora Turra) iz koje je izdvojena, a sa kojom je u literaturi često mešana – kod nas je predstavljena sa balkansko-alpskim endemitom nervosa. Interesantno je da se ova retka i ugrožena vrsta u Srbiji ne nalazi na listi zaštićenih biljaka.

Sin. Centaurea uniflora subsp. nervosa (Willd.) Bonnier & Layens
Autor: Jožef Dožai

Rasprostranjenje

Slovenija, Srbija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović