Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Cirsium brachycephalum Juratzka

Srpski naziv

Kratkoglavičasta palamida


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste

Panonski endem
IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV,V (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (Council of Europe 1979);
Karpatska konvencija - EN;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice