Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Echinops microcephalus Sibth. & Sm.

Srpski naziv

Glavoč, modroglava sikavica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, najmanja u rodu kod nas, 40-60 cm visoka. Stabljika najčešće već od osnove granata, pri osnovi skoro gola, prema gore paučinasto do vunasto dlakava, ali bez žlezda. Listovi kožasti, po obodu bodljasto perasto režnjeviti ili perasto deljeni, s gornje strane zeleni i goli, s donje ± pustenasto dlakavi, takođe bez žlezda. Glavice prvog reda manje (najmanje u rodu), sa golim, 10-12 mm dugim, trepljastim listićima involukruma. Ljuspe involukruma gole, češljasto trepljaste, spoljne veće od unutrašnjih; čekinje pri osnovi involukruma malobrojne i vrlo kratke. Listići spoljašnjeg involukruma kratki, romboični ili deltoidni, 2-7 mm dugački. Glavice drugog reda 18-20 (-25) mm široke. Cvetovi beličasti. Ljuspe papusa do sredine međusobno srasle. Cvetanje VII-VIII.
Nastanjuje sušna i napuštena mesta, parloge i ugare, ali je mestimična i retka (kod nas samo na krajnjem jugu). Opšte rasprostranjenje i areal vrste proteže se od Balkana (Grčka, Bugarska, Makedonija i Srbija – kao najsevernija tačka) do Male Azije. Submediteranski florni elemenat.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović