Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Erechtites hieraciifolius (L.) DC.

Srpski naziv

Američka krstica


Opis vrste

Jednogodišnja zeljasta biljka. Stablo je uspravno, u gornjem delu izrazito granato, visoko od 30 do 100 cm (ponekad i do 180). Listovi su u donjem delu stabla duguljasto jajasti, u središnjem delu stabla duguljasti do lancetasti, a u gornjem linearno lancetasti, pri bazi kopljasto usečeni sedeći. Cvetovi su dvopolni i žuti, isključivo cevasti, po obodu ženski i končasti, formiraju uzane glavice koje kao složenu cvast grade valjkaste gronje. Plod je ahenija. Cvetanje i oprašivanje: VI-IX; entomofilija (insektima). Plodonošenje i rasejavanje: VII-X; anemohorija (vetrom), epizoohorija (životinjama). Od domaćih srodnih vrsta svojim izgledom ponajviše sliči na kod nas rasprostranjeni kostriš Senecio vulgaris). Međutim u poodmakloj fazi i detaljnijim pregledom uočavaju se bitne karakteristike koje ih razdvajaju, prvenstveno širina cvasti koja je kod E. hieraciifolius znatno uža, kao i širina žljebova na listovima koji su kod S. vulgaris znatno veći, a sami listovi prekriveni paučinastim dlakama.
Slučajno uneta alohtona vrsta, poreklom iz Amerike (od Kanade do pacifičkih delova Južne Amerike). Za sada je retka kod nas, javlja se na nasipima kanala, u antropogenim šumama (veštačke širokolisne listopadne šumske plantaže), na ruderalnim mestima (urbana i suburbana naselja, deponije i odlagališta šuta, drvoredi). Populacioni status u Srbiji je nepoznat. Vrsta je po prvi put za područje Evrope zabeležena 1876. godine u vinogradima pored Zagreba (Hrvatska). Danas je u Srednjoj Evropi prirodno rasprostranjena, širi se uglavnom zahvaljujući sopstvenoj strategiji.

Sin. Erechtites hieracifolia (L.) Rafin.; stari naziv: Senecio hieraciifolius L.
Autor: Goran Anačkov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status nedovoljno poznat (DD)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović