Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Leontopodium alpinum Cass.

Srpski naziv

Runolist


Opis vrste

Svima poznata atraktivna, višegodišnja planinska cvetnica, endemit visokih planina (Alpa, Pireneja, Karpata i Dinarida). Naraste najviše do 20 cm visine, pokriven je gustim belim maljama. Žućkastobeli cvetovi sa 5-6 (1-10) glavica rastu na vrhu uspravnih, jednostavnih (nerazgranatih) cvetnih stabljika – obrazuju terminalne cimozne cvasti zvezdasto okruženih sa 5-15 lancetastih listova (karakterističan oblik Edelweissa; edel= dragocen, plemenit; weiß= beo). Rizom je valjkast. Prizemni listovi obrazuju rozetu, obrnuto su lancetasti do objajasti, na drškama, šiljati, ravne ivice. Listovi stabljika su naizmenični, dugo lancetasti. Cvetanje: VI-IX. Raste samo na rudinama visokih kamenjara (krečnjak i dolomit) evroazijskih planinskih masiva, na visinama između 1400 i 2600 m. Pripada alpsko-altajskom flornom elementu. Izvanredno je dekorativan i predstavlja simbol planine, koju uberu samo nesavesni planinari. Kao glacijalni relikt strogo je zaštićen u svim zemljama. U Srbiji živi još jedna evropska vrsta, snežni runolist (Leontopodium nivale) koji ide čak i više u visinu, do 3000 m.

sin. Leontopodium nivale subsp. alpinum (Cass.) Greuter
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice