Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Senecio doria L.

Srpski naziv

Glatka krstica, glatka žablja trava


Opis vrste

Višegodišnja, 40-150 cm visoka biljka. Listovi kožasti, nedeljeni, nazubljeni. Stablo i listovi goli. Glavice 15-20 mm široke, u gronjastim, svetlozelenožutim cvastima. Jezičastih cvetova 5-6. Cvetanje: VII-VIII. Plod – dlakavičasti papus prljavobeo.
Raste na vlažnim livadama. Pontsko-submediteranski florni element.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović