Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tephroseris papposa (Rchb.) Schur

Srpski naziv

Bosanski kostriš


Opis vrste

Subkontinentalna planinska vrsta vlažnih livada i svetlih šuma. Do 130 cm visoka višegodišnja cvetnica atraktivnih zlatnožutih glavica koje dolaze u gronjastim cvastima (5-15 glavica na vrhu jedne stabljike). Cveta od maja do jula. Cela biljka je bogato maljava, naročito niže listove karakterišu duge savinute dlake koje daju listovima sivkast karakter.
Dolazi u nekoliko intraspecifičnih regionalnih formi (npr. ssp. heuffelii, ssp. kitaibelii, ssp. wagneri, ssp. microrrhizus itd.) koje se teško razlikuju, na osnovu morfologije i nervature lista – a neke od njih su heterotipski sinonimi (opisane podvrste za koje se dokazalo da se genetski ne razlikuju od tipske forme). Ugrožena je vrsta sa Evropskim statusom VU (vulnerable = ranjiv), a i kod nas je zaštićena i samo lokalno-mestimično zastupljena. Opšte rasprostranjenje: istočna i jugoistočna Evropa.

Sin. Senecio procerus Boiss.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice