Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Solidago canadensis L.

Srpski naziv

Kanadska štapika


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 60-210 cm visoka, sa cilindričnim puzećim rizomom i sa stolonima. Stabljika zelena, gusto pokrivena kratkim dlakama, uspravna, do cvetanja jednostavna. Listova mnogo, sa gornje strane sa dlakama ili goli, na naličju sa manje više kratkim dlakama, duguljasto lancetasti ili lancetasti, po obodu oštro testerasti, dugačko ušiljeni. Glavice mnogobrojne, 5-6 mm dugačke, smeštene sa gornje strane na savijenim grančicama, obrazuju piramidalnu metlicu. Involukrum sa duguljastim , tupim listićima 2,3-3 mm dugačak. Cvetovi zlatnožuti. Obodni jezičasti cvetovi jedva duži od involukruma.
Zna se da potiče iz Severne Amerike, ali je način unosa nepoznat. Gaji se po baštama i parkovima. Odomaćena vrsta, nalazi se po nizijskim šumama, pretežno vrbovim i topolovim šumama. U riparijalnoj zoni akvatičnih ekosistema formira veoma stabilne populacije. Česta i uz puteve, u jarkovima, pored živica, u rečnim i ritskim šikarama, u barskim vrbacima, u veštačkim širokolisnim šumskim plantažama. U Vojvodini značajno prisustvo ove vrste je zabeleženo u okolini akumulacionih jezera na Fruškoj Gori i u Apatinsko-Monoštorskom ritu. Uglavnom prati mikrostaništa koje odlikuje manja drenaža usled nagiba terena, pa se samim tim javlja uz nasipe, zajedno sa vrstama Asclepias syriaca i Conyza canadensis kao i u šikarama bagremca (Amorpha fruticosa).
Autor: Dušanka Laketić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta (naturalizavana)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice