Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tragopogon floccosus Waldst. & Kit.

Srpski naziv

Peščarski kozobrad


Opis vrste

Dvo- ili višegodišnja otrovna biljka, visoka 100-180 cm. Stabljika razgranata, listovi sedeći, šilasto lancetasti, dugački, talasasta oboda, pri vrhu često zmijoliko savinuti. Cela biljka je ± vunasto-paučinasto maljava. Drška cveta ujednačeno tanka. Glavica srednje velika, involukrum (ljuspačava čašica) iste veličine, ili kraći, od tamnožutih cvetova. Plod – papus – dugačak koliko i plod, prljavobeo, kljun ploda veoma kratak. Cvetanje: VI-VIII. Tipična (pionirska) vrsta peščara, kod nas ga jedino nalazimo u Panonskoj regiji, u lokalnom rasprostranjenju.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice