Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Gentianales -> familia Gentianaceae

Vrsta

Latinski naziv

Gentiana punctata L.

Srpski naziv

Tačkasta lincura, pegava sirištara


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU – SAC 6430
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Kosovo, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović