Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anthyllis vulneraria L.

Srpski naziv

Alpski ranjenik


Opis vrste

Rozetasti polužbun, ređe jednogodišnja, dvogodišnja ili višegodišnja biljka. Glavni koren većinom snažan, nadzemni deo rizoma nerazgranat ili granat, kratak. Stabljika visine 5-40 (60) cm. Listovi različito građeni, neparno perasto složeni sa 1-4 para zakržljalih listića, prizemni listovi su nekad prosti, gornji sedeći. Cvasti su glavičaste, pojedinačne ili po dve, prividno vršne, sastavljene iz velikog broja cvetova.Cvetovi su skoro sedeći. Plod mahuna sa 2-3 mm dugačkom drškom, koso jajastog oblika, spljoštena, svetle do tamnomrke boje, ne otvara se i sadrži jedno seme. Cveta od maja do septembra. Stanište: Na suvim do svežim, mezofilnim livadama, krečnjačkoj podlozi, na osulinama, stenama, od ravnica, a penje se do granice snega u mnogobrojnim oblicima.Kod nas su zastupljene po termofilnim livadama i kamenjarima. Opšte rasprostranjenje: Evropa, bivšeg SSSR, prednja Azija, severna Afrika.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović