Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malvales -> familia Thymelaeaceae

Vrsta

Latinski naziv

Daphne cneorum L.

Srpski naziv

Cmilje, crveni jeremičak


Opis vrste

Zimzeleni grozdasto-granati, 10-40 cm visok grmić. Listovi objajasto-lopatičasti, sedeći, kožasti, tamnozeleni. Cvetovi crveni, ređe i beli, prijatnog mirisa. Cvetanje: V-VII. Plod je bobica.
Tipična planinska vrsta alpskih i prialpskih oblasti, na karbonatnim i silikatnim supstratima. Heliofit, dobro prilagođen eksteremnim uslovima planine: hladnoća, fiziološka i fizička suša. Na Balkanu je zastupljena i veoma retka podvrsta sa uspravnom stabljikom: subsp. arbusculoides (Tuzson) Soó.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović