Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Crocus scardicus Košanin

Srpski naziv

Šarplaninski šafran


Opis vrste

Atraktivna lukovičasta vrsta visokih planina. Cvetovi su mu naradžasto-žuti, nežni, prozirni, pri dnu ljubičasti. Plod je tobolac koji se otvara s tri zaklopca. Endem jugoistočne Srbije, istočne Albanije i Makedonije – Šarplaninskog masiva. Predstavnik je alpske (subnivalne) vegetacije, raste na visinama između 2000 i 2400 metara, oko snežnika, na silikatnoj i krečnjačkoj podlozi. Često izranja iz samog snega, koji na ovim visinama ostaje i do juna meseca. Optimum uslova nalazi u alpskim travama (tipa Seslerion comosae) i među jastučićima alpskog ljutića (Ranunculus crenatus) na rudinama.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović