Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Liliales -> familia Liliaceae

Vrsta

Latinski naziv

Fritillaria meleagris L.

Srpski naziv

Carska kruna, košutica


Opis vrste

Višegodišnja lukovičasta biljka, visoka 15-30 (-40) cm. Lukovica loptasta, duga 7-18 mm, obmotana tunikom. Stabljika uspravna i gola, u donjem delu bezlisna. Listovi malobrojni, većinom samo 4 ili 5, naizmenično stojeći ili ± naspramni; linearno su lancetasti, ± široki, veliki 8-13 cm x 3-10 mm, nakrivljeni; obod im je ravan ili su užlebljeni. Trbušasto zvonasti, atraktivni cvetovi su veliki 3-5 x 2,5-3 cm, većinom vise pojedinačni. Boja im je karakteristično u vidu šahovskog polja, u smeni purpurnomrke i žućkaste boje. Retko cvetovi su potpuno beli. Prašnici sa crvenkastim ili beličastim prašničnim koncima, kraćim od perigona; antere linearno izdužene, obično za polovinu kraće od prašničnih konaca. Plod je loptasta čaura sa dužom drškom i tupim uglovima, duga 1,2-2 cm. Seme spljošteno. Cvetanje: IV-V.
Raste na zabarenim livadama, pretežno u nizijskim aluvijumima. Evroazijska vrsta, areal se proteže od Evrope do Kavkaza (prema jugu – Grčka, Makedonija, Bugarska itd. – nedostaje, ali je zamenjuje niz endemskih kockavica). Panonsko-pontsko-subatlantski (submediteranski) florni element.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Mestimično rapros. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović