Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Rumex. Jaja polažu u gornji deo stabla domaćina. Larve se razvijaju u stablu i gornjem delu korena, jer se polako izgrizajući sadržaj stabla spuštaju. Larve se mogu naći u periodu jul-početak septembra. Faza lutke traje 12 dana. Prenet u Severnu Ameriku. Karakteriše ga izdužena rilica. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Holarktik.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica