Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Rutelidae

Vrsta

Latinski naziv

Anisoplia austriaca (Herbst, 1783)

Srpski naziv

žitni pivac


Opis vrste

Žitni pivac se hrani cvetovima i mlečno zrelim zrnima ječma, raži, pšenice i livadskih trava. Njegova larva - grčica - hrani se u zemljištu korenjem biljaka. U pojedinim godinama se javlja masovno pa predstavlja opasnost za ratarske kulture. Odrasli insekt se obično javlja krajem maja meseca kada lete u toku dana, naročito živahno kada je najtoplije. Predveče, u vreme snižavanja temperature, padaju na zemlju i tu ostaju sakriveni do sledećeg sunčanog dana. Oplođene ženke jaja polažu u zemlju gde se larve razvijaju tokom naredne dve sezone. Larve zimuju dva puta u zemlji i na proleće treće sezone od ispiljenja mladi insekti izleću, pare se i započinju novi ciklus.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice