Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Erigeron annuus (L.) Pers.

Srpski naziv

Jednogodišnja krasolika


Opis vrste

Jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka, visoka oko 100 cm, (ponekad i 150 cm). Stablo je uspravno, dlakavo, u gornjem delu granato. Listovi u donjem delu stabla su na drškama lopatičasti do jajast, sa krupnim zupcima. Na stablu su listovi više-manje kopljasti do lancetasti, sedeći, raspoređeni naizmenično. Cvetovi su dvopolni ili samo ženski, sakupljeni u glavičaste cvasti. Središnji su cevasti i žuti, a obodni jezičasti su samo ženski, beličasti do belo-plavi. Plod je ahenija. Cvetanje i oprašivanje: VI-IX, entomofilija (insektima). Plodonošenje i raznošenje: VII-X, anemohorija (vetrom).
Uneta vrsta poreklom iz Severne Amerike (Kanada i SAD). Kod nas je nalazimo na vlažnijim staništima, u litoralnoj zoni površinskih voda, pored reka, po proređenim vrbacima, progalama mezofilnih šuma, u šumama panjačama, veštački podignutim šumama, na vlažnim livadama. Uneta je kao dekorativna biljka. Prvi podatak za Evropu je iz Beča iz 1700. godine, gde se gaji po baštama. Pored Evrope gajila se u baštama u Kini i Japanu. Pobegli primerci su se spontano raširili zahvaljujući efikasnoj anemohoriji. Intenzivnije i gušće naseobine javljaju se na odgovarajućim tipovima staništa. Npr. naročito prati drvenastu vegetaciju: ritske i barske vrbove šikare (Salix) i šikare bagremca (Amorpha fruticosa), kao i širokolisne listopadne, jasenovo-jovine (Fraxinus–Alnus) i hrastovo-brestovo-jasenove (Quercus–Ulmus–Fraxinus) šume duž reka. Česta je i na području Vojvodine u ekspanziji, u starijoj literaturi se već navodi kao podivljala biljka.
Razlikovanje od srodnih vrsta: filogenetski bliska vrsta je Erigeron canadensis na području Evrope i Amerike poznata i pod homotipskim sinonimom Conyza canadensis. Razlike su uočljive i jasne a odnose se prvenstveno na izraženu dlakavost i razgranatost koja karakteriše E. canadensis, kao i mnogobrojne sitnije glavičaste cvasti.

Stari naziv Stenactis annua (L.) Cass.
Autor: Goran Anačkov
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Unesena invazivna vrsta koja se širi u agrarnim i suburbanim sredinama (šume, polja, voćnjaci itd.).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice