Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Srpski naziv

riđi mišar


Opis vrste

D.t. 50-61 cm. Rasprostranjen je u jugoistočnoj Evropi, Maloj Aziji, većem delu centralne Azije i na Bliskom istoku, kao i u delovima severne Afrike. Populacije u severnom delu areala zimi se pomeraju ka jugu. Nastanjuje stepe, polupustinje, klisure, planinske pašnjake i poljoprivredna područja od nizija do visokih planina. Gnezda gradi na stenama, liticama, drveću ili dalekovodnim stubovima. Hrani se manjim sisarima (voluharice, tekunice i sl), gmizavcima (zmije, gušteri) i manjim pticama. U nvoije vreme širi areal ka zapadu. Ugrožava ga gubitak staništa, inteziviranje poljoprivrede i trovanje pesticidima. U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 30-40 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad