Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Srpski naziv

zmijar


Opis vrste

D.t. 62-69 cm. Rasprostranjen je u južnoj i istočnoj Evropi, u Maloj Aziji, na Bliskom istoku, u delovima centralne Azije, Mongolije, Kine, Indije i severne Afrike. Selica je u većem delu areala, zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava mozaična mediteranska, submediteranska, stepska i šumostepska staništa na različitim nadmorskim visinama. Gnezda gradi na drveću. Hrani se gotovo isključivo zmijama i gušterima. Ugrožava ga gubitak staništa, nedostatak drveća pogodnog za gnežđenje i gmizavaca kojima se hrani. U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 80-100 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad